Vurdering af projektet

Bestyrelsen vurderer ansøgningen ud fra nogle generelle kriterier. Et af kriterierne er, i hvilket omfang projektet understøtter målene i LAG Slagelses udviklingsstrategi. Derudover er der nogle krav og detaljer af mere teknisk art, som er stillet af EU, og som skal være overholdt.

Læs om indsatsområder i LAG Slagelses udviklingsstrategi.

Generelle kriterier

Først og fremmest skal der være tale om et udviklingsprojekt, der sætter en ny udvikling i gang i landområderne i Slagelse Kommune (dvs. uden for Slagelse by og undtagen Agersø og Omø, der hører under Småøernes LAG). Det kan enten være et erhvervsprojekt, hvor f.eks. en virksomhed kan søge om penge til et udviklingsprojekt i virksomheden, eller et projekt, der forbedrer rammevilkårene og servicefaciliteterne i landområderne. Derudover bedømmes projektet ud fra følgende kriterier, som er fastsat af Plan og Landdistriktsstyrelsen. Det er ikke nødvendigt at opfylde alle kriterierne, men jo mere, jo bedre.

1. Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnede mål og fokusområder for ordningen.
Ligger projektet inden for aktionsgruppens udviklingsstrategi og inden for ordningen jf. bekendtgørelsen?
 
2. Projektbeskrivelse
Hvordan er helhedsindtrykket af projektet? Er det et godt projekt? Giver projektbeskrivelsen en god forståelse af projektet og fremgår projektets formål, aktiviteter, tidsplan, budget, mv. af ansøgningen?
 
3. Er projektet fuldt oplyst?
Er projektet fuldt oplyst? Er der tilbud på relevante udgifter og har projektet de relevante tilladelser, lejekontrakt, mv.? Foreligger der en god forretningsplan og driftsbudget ved erhvervsprojekter?
 
4. Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed
Er ansøger troværdig og i stand til at gennemføre et LAG eller FLAG projekt? Har ansøger de nødvendige administrative og økonomiske ressourcer?
 
5. Lokal forankring og samarbejde
Er projektet forankret i lokalsamfundet, f.eks. ved brug af lokale ressourcer og netværk? Skaber projektet nye netværk i lokalområdet? Skaber projektet nye formelle samarbejder? Er samarbejdspartnerne relevante? Vil de styrke området og projektet?
 
6. Nyhedsværdi og innovation
Skaber eller anvender projektet ny viden eller kendt viden på nye måder? Tilfører projektet nyskabende elementer som f.eks. nye produkter, nye processer, nye sociale/kulturelle tilbud osv. til vores område?
 
7. Projektets levedygtighed
Har projektet et længerevarende perspektiv, og er det levedygtigt efter projektperiodens afslutning? Kan projektet opretholdes i de krævede 3 eller 5 år efter udbetaling?
 
8. Gør aktionsgruppens midler en forskel (kritisk kapital)
Vil aktionsgruppens midler gøre en forskel i forhold til at realisere projektet? Vil projektet blive til noget uden støtte? Realiseres projektet hurtigere med midler fra aktionsgruppen? Bliver projektet bedre/større?
 
9. Projektets effekt
Er de forventede effekter af projektet tilfredsstillende og realistiske?
 
10.  Særlige kriterier for ansøgningsrunden (aktionsgruppens egne, definerede kriterier fra udviklingsstrategien)
Er der specifikke fokusområder i den lokale aktionsgruppes område eller på nationalt niveau? I givet fald opfylder projektet dem? 
Som særlig prioritering af projekter har LAG Slagelse ”Udvikling af erhvervsprojekter med fokus på iværksætteri.” I den foregående programperiode har en stor del af erhvervsprojekterne haft fokus på udvikling af nye tiltag inden for eksisterende virksomheder. For at sætte fokus på potentialet i at opstarte nye virksomheder i landområderne, vil projekter, som har fokus på iværksætteri eller etablering af ny virksomhed, få en særlig prioritering.

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen på:

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte:

Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder

KONTAKT OS

Hvis du vil søge om penge til dit projekt, så læs mere om støttemuligheder her på siden. Du er også velkommen til at kontakte Koordinator og Sekretariatsleder
Anne Mette Christiansen på:

+45 23 36 73 75
info@lagslagelse.dk

Kontakt sekretariat Download folder